WYMÓG PRZESTRZEGANIA ZASAD

Wymóg przestrzegania zasad określonego po­rządku podczas zbiorowych polowań wynikał z praktycznych potrzeb. Można dodać, że wo­jownicy danego stowarzyszenia, poprzez kon­trolę zapewniali nie tyle możliwość pomyślnego wyniku całego przedsięwzięcia, ile możliwość osiągnięcia sukcesu przez każdego, kto brał udział w polowaniu. W przytoczonym przykła­dzie chłopcom zarzuca się nie tylko brak dyscy­pliny, ale i egoistyczną postawę — to, że ataku­jąc pierwsi, zmniejszyli szanse pozostałych.Wprawdzie, jak już powiedzieliśmy uprzed­nio, stowarzyszenia wojowników wedle oficjal­nej — choć niepisanej — konstytucji Cze jenów, podlegały radzie plemiennej, tym niemniej ich działalność w drugiej połowie XIX wielku znacz­nie wykroczyła poza przyznane im uprawnie­nia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)