WNIESIENIE OPŁATY

Kandydaci musieli wnieść pewną opłatę i wydać ucztę dla całego stowarzyszenia. Krewni zmarłego członka byli zobowiązani do wyznaczenia odpowiedniego na­stępcy, który znów musiał wnieść opłatę i wy­dać ucztę.Okundom zajmowało się ściganiem sprawców kradzieży zbiorów i naruszeń uprawnień do zie­mi dokonanych fizycznie bądź za pośrednic­twem magii. Poszkodowany zgłaszał się do przy­wódcy stowarzyszenia i wnosił opłatę lub zo­bowiązywał się do jej uiszczenia w późniejszym terminie. Okundom zajmowało się wykry­ciem sprawcy, a następnie przedstawiało dowo­dy przestępstwa przywódcom dzielnicy lub ra­dzie osiedla. Sprawa odpowiedniego odszkodo­wania była zabezpieczona przez — czasem wy­konywaną — groźbę zniszczenia żywego inwen­tarza należącego do sprawcy lub jego krewnych. Okundom mogło również podjąć się ochrony jakiegoś pola lub użytkowych drzew, co ma­nifestowano przez umieszczanie odpowiednich znaków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)