RYWALIZUJĄCE DRUŻYNY

Przyjaciele pośredniczą w sporach mię­dzy swoimi przyjaciółmi, a ich propozyc je będa zaakceptowane tylko przy dobrej woli zainte­resowanych. Sędzia usiłuje doprowadzić do re- koncyliacji między zamierzającymi się rozwieść małżonkami i prowadzi w tym wypadku postę­powanie ugodowe z urzędu. Dwie rywalizujące druzyny piłkarskie mogą się dobrowolnie pod­dać arbitrażowi z góry uznając decyzję, nieza­leżnie od jej treści. Wreszcie dwa przedsiębior­stwa państwowe muszą się poddać arbitrażowi państwowemu, który w tym przypadku działa w roli sądu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)