OSOBISTY PRESTIŻ

Ponieważ pośrednik jest również — przynajmniej ze względu na swój osobisty pre­stiż — zainteresowany w pokojowym zakoń­czeniu sporu, to stara się o wynegocjowanie rozwiązania kompromisowego; można by po­wiedzieć, optymalizującego interesy spierają­cych się stron. Treść kompromisu jest uzależ­niona od szeregu czynników, a wiec przede wszystkim od treści norm uznawanych w danym społeczeństwie; od stopnia, w jakim roz­wiązanie zgodne z normą naruszałoby interesy strony przegrywającej; od pozycji społecznej, siły fizycznej, ekonomicznej i osobowości talk stron, jak i ich stronników, a także reputacji stron i ich grup działania; od stopnia, w ja­kim dalszy konflikt zagraża interesom otocze­nia; od rozsądności stawianych przez strony roszczeń (ustalonej w oparciu o dotychczasowe precedensy), oraz od gotowości stron do ugody.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)