OPRÓCZ CZŁONKOSTWA

Każdy Jako, oprócz członkostwa w grupach krewnych wywodzonego w linii ojcowskiej, na­leży jednocześnie do grupy opartej o wspólne pochodzenie w linii macierzystej. Ponieważ tyl­ko grupy pierwszego typu są jednocześnie gru­pami egzogamicznymi, patrylokalnymi i tery­torialnymi, klasy macierzyste mogą mieć swych członków w każdej dzielnicy i w każdym przy­siółku osiedla. Obie zasady podziału krzyżują się ze sobą i tylko rodzeni bracia i siostry nale­żą do tej samej grupy ojcowskiej i grupy ma­cierzystej. Jako mówią, że „człowiek je w swoim kepun, a dziedziny w swoim lejima”, tj. klanie macie­rzystym. Istotnie, pokrewieństwo w linii ojcow­skiej daje uprawnienia do uprawnej ziemi, za­budowań, sadzonych drzew, wyznacza w chwili urodzenia obywatelstwo tej a nie innej dzielni­cy, zakreśla krąg osób, które udzielają sobie wzajemnej pomocy w grupowych przedsięwzię­ciach gospodarczych, jak np. doroczne przygo­towanie ziemi pod uprawę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)