OKREŚLENIA W LITERATURZE

Określenia, jakie spotyka się w literaturze dla oznaczenia poszczególnych typów udziału stro­ny neutralnej w sporze, nie są stosowane jed­noznacznie. Warto przypomnieć, iż mówi się o   arbitrażu przymusowym, o sądach rozjem­czych, o sądach polubownych, stosowanych w innych niż podane w tabeli sytuacjach itd. Dlatego też podane tu określenia należy potrak­tować jako nie wiążące, a konieczne dla jas­ności dalszych rozważań.Tak więc o sądach (jednoosobowych — sę­dzia, czy wieloosobowych — sądy) będziemy mówić wtedy, kiedy zgoda stron na ingerencję osób czy organów z zewnątrz nie jest konieczna. Arbitralność decyzji pozasądowych — z punktu widzenia ewentualnej odmienności poglądów stron zainteresowanych — skłania do używa­nia nazwy arbitrażu i arbitra w .przeciwstawie­niu do sytuacji mediatora.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)