ODRĘBNY ŚRODEK ŻYCIA RELIGIJNEGO

Wioska składa się z kilku przysiółków, z ‚któ­rych każdy ma swój odrębny ośrodek życia re­ligijnego. Wioska jako całość nie ma wspólnego ośrodka, co zresztą odpowiada hierarchii lojal­ności, do jakich zobowiązana jest jednostka. Wewnątrz każdego przysiółka żyją różne rody egzogamiczne, których jedność symbolizuje spe­cjalnie wybudowane podium do zebrań. Ńa nim zbierają się współrodowcy, a poniżej przywią­zuje się przestępców i wykłada narzędzia egzekucji. Ród jest jedyną jednostką organiza­cyjną, która zawsze działa solidarnie. Przedsta­wiciele poszczególnych rodów twarzą samorząd wioski, są arbitrami i sędziami. Nie można ich jednak traktować jako wodzów, ponieważ nie mogą oni podjąć żadnego działania, dopóki spór lub wykroczenie nie przybierze takich rozmia­rów, które skłonią opinię publiczną do domaga­nia się użycia siły, ukarania lub polubownego rozsądzenia sporu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)