DZIELNICA I OSIEDLE

Osiedle składa się z dzielnic, a te z przysiółków. Męż­czyźni mieszkający w jednym przysiółku są sipokrewnieni ze sobą w linii męskiej poprzez swoich ojców i należą do jednego z klanów typu kepun. Kapłan klanu jest jednocześnie naczel­nikiem przysiółka. Dzielnica — zbiór kilku przysiółków i jednocześnie tej samej ilości zlo­kalizowanych w nich klanów kepun — jest za­rządzana jak gdyby niezależnie od zasad organi­zacji społeczeństwa, gdyż yakambon są w prak­tyce zamożnymi mieszkańcami. Ze względu na terytorialne rozmieszczenie klanów kepun męż­czyźni z różnych przysiółków i dzielnic są po­wiązani pokrewieństwem nie w linii męskiej a w linii żeńskiej. Ten fakt społeczny jest jak gdyby rozmyślnie wykorzystany dla wprowa­dzenia drugiego układu organizacyjnego złożo­nego z klanów macierzystych typu lejima, obej­mujących również wszystkich mieszkańców. Osiągnięta w ten sposób integracja na poziomie całego osiedla nie ma charakteru czysto doktry­nalnego, gdyż przynależność do każdego z dwóch typów klanów rodzi określone uprawnienia i obowiązki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)