DOJŚCIE DO POROZUMIENIA

Jeżeli ktoś nie mógł dojść do porozumienia ze swym ziomkiem, czuł się po­szkodowany, wówczas zgłaszał się do świeckich urzędników i ci rozstrzygali sprawę. Miało to charakter otwartego zebrania sądowego, w trak­cie którego starannie wysłuchiwano argumen­tów obu stron i naznaczano odpowiednie od­szkodowanie dla pokrzywdzonego. Urzędnicy świeccy zajmowali się również określeniem uprawnień poszczególnych osób w przypadku sporu o spadek. W określonych przypadkach, jak np. nieusłuchanie poleceń władzy świeckiej można było zastosować kary fizyczne:. Kara śmierci nie była jednak stosowana w sprawch świeckich. Groziła natomiast osobom, które zo­stały oskarżone o stosowanie czarów. Ta dzie­dzina, jak wspomnieliśmy, należała bezpośred­nio do kapłanów, którzy, wbrew rozpowszech­nionym w pewnym czasie opiniom o łagodności i pokojowym charakterze Indian Pueblo, stoso­wali tortury celem wymuszenia wyznania winy przez oskrażonego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)