CZĘSTA OBSERWACJA

Wiąże się to, z jakże częstą obserwacją, że żyją­ce w podobnych warunkach ludy różnią się pod względem umiejętności wykorzystania możli­wości naturalnych czy organizacyjnych w kie­runku uznanym, przez pochodzącego z naszej kultury badacza, za pozytywny i właściwy. Moż­na tu jednak dodać, że „geniusz prawny” Cze- jenow, zachwycający badaczy wychowanych w tradycji państwa i prawa, oznacza jednocześnie odstępstwo od zasady prymatu wolności jed­nostki (inna rzecz, że jest nią przeważnie tylko dojrzały męzczyzna), akcentowanej przez nie­które społeczeństwa tradycyjne. Wreszcie war­to zauważyć, że historia obeszła się równie su­rowo z Cze jenami, jak i z ich bardziej anarchi­stycznymi pobratymcami — Komańczami, za­pędzając ich do rezerwatów i uniemożliwiając tym samym dalsze istnienie ich samodzielnego bytu społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)