Kategoria: Prawo i przymus

CECHA SYSTEMU

Z przytoczonego wyliczenia widać, jak ważną cechą systemu prawnego, w którym rozwiązanie sporu oparte jest o ideę dobrowolnego kompro­misu, jest elastyczność w stosowaniu wzorców normatywnych.

POSTĘPOWANIE UGODOWE

Na ukształtowanie się takiego charakteru norm zdają się wpływać w sposób szczególny trzy typy rozstrzygania sporów: ugoda lub walka na drodze bezpośrednich kontaktów mię­dzy zainteresowanymi,

ROZSZERZENIE ORGANIZACJI

W roku 1940 M. Fortes i E. E. Evans -Pritehard, we wstępie do pracy zawierającej przegląd szeregu autochtonicznych systemów politycznych Afryki , wyróżnili typ społeczeń­stwa,

PODSTAWOWE POJĘCIE

Tiwowie zajmują się przede wszystkim upra­wą. Rozrzucone przysiółki liczą sobie od dwóch do czterdziestu chat, przeciętnie przysiółek składa się z 8 chat i około 18

KAŻDY Z PRZODKÓW

Ponieważ systemy segmentarne są jedną z kilku historycznie występujących form orga­nizacji bezpaństwowej, poznanie ich może stanowlć źródło dodatkowej wiedzy dla teorety­ków problematyki państwa i państwowego

PRAKTYCZNE OPARCIE SYSTEMU

Dwa najmniejsze możliwe tereny tar, które ze sobą graniczą i któ­re w świadomości mieszkańców są zamieszkałe przez lineaż oparte na wspólnym przodku, two­rzą szerszy „segment”

BLISKOŚĆ TERYTORIALNA

Bliskość terytorialna i konieczność zachowania równo­wagi sił pomiędzy jednostkami organizacyjnymi może spowodować, że grupy A i B będą działały razem w przeciwieństwie do C. Tak

WSPÓLNA WALKA

Wróćmy do przykładu A, B i C. Jeżeli grupa C zaatakuje grupę A, to dojdzie do sojuszu A i B, jako że są to jednostki

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

W systemie tym brak jest przywódców na szczeblu ponadlokalnym. Ściślej rzecz biorąc, może dojść do wzrostu wpływów przywódcy lokalnego i uzyskania przez niego prowizorycz­nej przewagi

UTRZYMANIE ZAUFANIA

Jeżeli zaufanie utrzymuje się, a działalność przywódcy przynosi sukcesy ca­łej grupie B, wówczas wzrasta szanlsa, że za­sięg wpływów X-a rozszerzy się na szerszą gru­pę wyższego

W RAMACH GRUPY LOKALNEJ

W ramach podstawowej (najmniejszej) grupy lokalnej, zawsze jeden mężczyzna zajmował pozycję naczelną. Odpowiadał on za zachowanie się członków grupy. Do niego zgłaszali się obcy z

CHARAKTER NARAD

Narady miały charakter kolektywny, a na zakończenie docho­dziło do ceremoniału, mającego przywrócić har- rnonię w stosunkach pomiędzy stronami. Cere­moniał był niezbędny dla „naprawiania kraju”. Wierzono