Kategoria: Prawo i przymus

UZNANIE CZYNÓW

Uznanie niektórych czynów za należące do domeny władzy publicznej nie przeszkadza te­mu, iż spory o długi, o własność -czy o kobiety są w zasadzie wyłącznie

INNA MOŻLIWA REAKCJA

Inną moż­liwą reakcją jest urządzenie przez poszkodowa­nego czegoś w rodzaju indiańskiego potlaczu w postaci zabicia bydła i niszczenia wartościo­wych przedmiotów przed domem przeciwnika. Tamten, aby

STRONNICY POKRZYWDZONEGO

Stronnicy po­krzywdzonego wzywają wówczas stronników przeciwnika na pojedynek. Umówionego dnia mężczyźni ustawiają się w dwóch rzędach na­przeciwko siebie, uzbrojeni we włócznie, łuki strzały. Walka podlega określonym

POJAWIENIE SIĘ OSÓB TRZECICH

Pojawienie się osób trzecich, zajmujących mniej lub bardziej bezstronne stanowisko w sporze między jednostkami lub grupami, może przejawiać się w różnych formach. Spośród wielu zasad

W PRZYPADKU ORZECZEŃ SĄDOWYCH

Druga zasada klasyfikacyjna wiąże się z re­lacją między decyzją strony neutralnej a de­cyzjami stron uwikłanych w spór. Może być tak, że niezależnie od woli stron

PROSTA TYPOLOGIA

Orzeczenie mediatora jest wówczas tylko jed­ną z alternatyw zakończenia konfliktu, a iego rola znacznie trudniejsza. Musi on bowiem — chcąc zakończyć konflikt — zaproponować ta­kie

ARBITRAŻ HANDLOWY

Pominęliśmy tu problematykę warunku wy­starczającego, np. czy zwrócenie się stron zwaś­nionych do osoby trzeciej z propozycją wystą­pienia w roli arbitra jest w danym systemie prawnym

OKREŚLENIA W LITERATURZE

Określenia, jakie spotyka się w literaturze dla oznaczenia poszczególnych typów udziału stro­ny neutralnej w sporze, nie są stosowane jed­noznacznie. Warto przypomnieć, iż mówi się o   arbitrażu

RYWALIZUJĄCE DRUŻYNY

Przyjaciele pośredniczą w sporach mię­dzy swoimi przyjaciółmi, a ich propozyc je będa zaakceptowane tylko przy dobrej woli zainte­resowanych. Sędzia usiłuje doprowadzić do re- koncyliacji między

WŁASNA INICJATYWA

W pierwszym przypadiku jego pojawienie się w sporze może być wynikiem decyzji jednej ze stron bądź też wynikać z jego własnej inicjatywy. Nawet wtedy nie

DZIAŁANIE Z UPOWAŻNIENIA

Gingdung działa z upoważ­nienia powoda, podobnie jak monkalun u fi­lipińskich Ifugao. Te dwa przypadki są jed­nak nieco odmienne, gdyż monkalun, jak pa­miętamy, stosuje groźbę przemocy

OSOBISTY PRESTIŻ

Ponieważ pośrednik jest również — przynajmniej ze względu na swój osobisty pre­stiż — zainteresowany w pokojowym zakoń­czeniu sporu, to stara się o wynegocjowanie rozwiązania kompromisowego;