BIERNOŚĆ STRONNIKÓW

Przeważnie jednak stronnicy pozostają bierni, coś niby robią, jedni śpią, inni plotkują zawsze jednak stanowią widomą oznalkę, że strona nie jest w sporze osamotniona. Ci, któ­rzy zabierają głos, starają się wszelkimi sposo­bami działać na korzyść reprezentowanej stro­ny. A w razie potrzeby danie fałszywego świa­dectwa, zaprzeczenie oczywistym faktom przed­stawionym przez przeciwnika, przeszkadzanie temu ostatniemu poprzez przerywanie wpół sło­wa, zadawanie drobiazgowych pytań i skierowa­nie dyskusji na poboczne tematy jest wręcz ich obowiązkiem. Poza posiedzeniem stronnicy rów­nież nie pozostają bezczynni. Powinni oni zbie­rać wszelkie możliwe informacje na temat do­datkowych okoliczności sprawy, planów prze­ciwnika, a nawet wywierać wpływ na bliżej im znanych stronników przeciwnika dążąc do zmia­ny ich postaw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)