Kategoria: Prawo i przymus

ODRĘBNY PROBLEM

Duch Lamparta służył również do ochrony przed cu­dzołóstwem i niesubordynacją kobiet. Narusze­nie chronionej własności czy uwiedzenie kcbiety upoważniało Nikpe do wystąpienia o odszkodo­wanie od sprawcy.

W KAŻDEJ DZIELNICY

W każdej dzielnicy mieszka około 700—1000 dorosłych kobiet. Ich pozycja nie jest stała. Wychodząc za mąż kobieta zmie­nia miejsce zamieszkania. Rozwody i ponowne małżeństwa prowadzą

W PRZYPADKU SPORÓW

Ekuruso interweniuje w przypadku sporów między kobietami i dziewczętami, nawet jeśli te nie należą do stowarzyszenia. Nie może jed­nak nakładać grzywny ani też nie jest

MIĘDZY ORGANIZACJAMI

Więź między organizacjami dzielnicowymi jest zabezpieczona poprzez udział w obrzędo­wym stowarzyszeniu Okenka. Członkostwo jest tu otwarte wyłącznie dla yakambon, z czego korzystają tylko niektórzy z

CZŁONEK RADY

Rolę Okenka podkreśla fakt, że jego naczelnik jest członkiem rady kapłanów osiedla. Okenka, ob­rzędowe bractwo czołowych przywódców, speł­niało ważną funkcję integrującą na wypadek zdarzających się

OPRÓCZ CZŁONKOSTWA

Każdy Jako, oprócz członkostwa w grupach krewnych wywodzonego w linii ojcowskiej, na­leży jednocześnie do grupy opartej o wspólne pochodzenie w linii macierzystej. Ponieważ tyl­ko grupy

POKREWIEŃSTWO LINII

Pokrewieństwo w linii macierzystej decyduje przy dziedziczeniu ruchomości, pieniędzy i ży­wego inwentarza, przy podziale dóbr przekaza­nych w ramach płatności ślubnej za kobietę i przy ewentualnym

SPRAWA KLANÓW

Zdarza się też, że sprawca lub je­go bliski krewny są zatrzymywani przez kepun ofiary do czasu złożenia okupu. Tym niemniej, odszkodowanie nie jest spra­wą klanów ojcowskich,

KLANY MACIERZYSTE

Klany macierzyste i ojcowskie są zbliżone pod względem liczebności i nie przekraczają stu dorosłych mężczyzn. W całym Umor są 23 kla­ny macierzyste, z których część

WEWNĄTRZ KLANU

Jeśli wewnątrz klanu macierzystego doszło do naruszenia czyichś uprawnień podmioto­wych, ludzie ci dopilnują, aby krzywdy zostały wyrównane przez odpowiednią rekompensatę. W razie oporu odwołują się

KAPŁANI POSZCZEGÓLNYCH KLANÓW

Kapłani poszczególnych klanów macierzy­stych stanowią bowiem osobną grupę współ­działającą ze sobą tak w życiu obrzędowym, jak i w sprawach świeckich. Dwa razy w roku wspólnie

CAŁOROCZNY CYKL PRAC

Yabot są odpowiedzialni za ogłaszanie, kiedy wolno podjąć kolejną czynność w całorocznym cyklu prac rolnych i mogą nakładać kary na osoby, które wyłamują się spod