Kategoria: Prawo i przymus

ZGODNE DZIAŁANIE

Działanie takie jest zgodne ze zwyczajem i A ma za sobą poparcie współrcdowców. Utra­ta bydła stanowi jednak poważną ujmę na ho­norze osoby B. Toteż B, jeżeli nie może odebrać bydła z powrotem, wówczas zasladza się na króregoś z współdomowników A

PRZEDYSKUSOWANIE WARUNKÓW

Poproszony na mediatora udaje się do domu B, aby przedysku­tować warunki okupu. Jeżeli obie strony są zmę­czone długo trwającym sporem, może dojść do zgody na uwolnienie porwanego w zamian za okup w „rozsądnej” wysokości. Oponenci spoty­kają się dalej i sami

SAM ZAINTERESOWANY

W rajdzie biorą zwykle udział wynajęci młodzi wojow­nicy. Sam zainteresowany nie bierze w nim udziału. Celem rajdu nie jest zabójstwo, lecz wzięcie jak największej liczby osób do niewoli otrzymanie w zamian za nie okupu.Osoba pośrednika ma wyjątkowe znaczenie w pokojowym i

W PRZYPADKU SPORU

W przypadku sporu o okup, misja pośrednika kończy się wraz z uwolnieniem uwięzionego i zapłaceniem umó­wionej kwoty. W innych sporach głównym za­daniem jest doprowadzenie do spotkania się oponentów i zorganizowanie posiedzenia, w trakcie którego zostaną przedyskutowane argu­menty obu stron. Może

PODCZAS PRZEMÓWIEŃ

Podczas przemówień strony podkreślają swoje argumen­ty za pomocą kawałków bambusa, które kładą przed sobą. Dochodzi często do gwałtownych przejawów gniewu, który jednak łatwo ustępu­je żartom i objawom wesołości. Daflowie trak­tują tego typu spotkania jako pewnego rodzaju sport i szczególnie ciekawe

USTALENIE POKOJOWYCH STOSUNKÓW

Nie obywa się przy tym bez dalszych kłótni i sporów, ponieważ w braku Ustalonej do­kładnie skali wartości towarów, zawsze może powstać różnica zdań. Alby ustanowić następ­nie pokojowe stosunki (pomiędzy stronami, ko­nieczne jest wykonanie rytuału pakhe, w trak­cie którego poświęca się

FORTUNY LUDZKIE

W społeczeństwie Dafla fortuny ludzkie ule­gają stałym odmianom, co wiąże się z systemem własności ziemskiej. Ponieważ nilkt nie ma in­dywidualnych uprawnień do ziemi i każdy mie­szkaniec może wykarczować sobie dowolny te­ren pod uprawę, to inwestuje się w bydło i cen­ne

NACZELNA POZYCJA

Bogaci w gruncie rzeczy zajmują naczelną po­zycją w stosunkach społecznych. Człowiek sła­by, mający niewielu krewnych, nie dysponujący wypływowymi sojusznikami, może zabezpieczyć się przed atakami silniejszego sąsiada wyłącznie przez oddanie się pod protekcję jakiejś boga­tej i wpływowej osoby.A zatem można powiedzieć,

TAKA EWOLUCJA

Taka ewolucja mogłaby przekształcić społeczeństwo Daflów w społeczeństwo wczesnofeudalne, zna­ne z terenu europejskiego. Co ciekawe jednak, to fakt, że jedną ze środ­kowych dolitn kraju Dafla zajmuje piętaasto- tysieczne plemię Apa Tani, w którym złożona struktura osadnicza i gospodarska oparta o wza­jemną